Klachten & Voorwaarden

Aanmelding:

Aanmelding vindt plaats via de website Goudse Academie, door het boeken via de website.
De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betaling. Na de betreffende nascholing ontvangt u een bewijs van deelname, deze is tevens uw bewijs van betaling.

E-mail en website

E-mail is een efficiënte vorm van communicatie tussen het secretariaat van de Goudse Academie en de deelnemers aan een nascholing. Het bewijs van deelname ontvangt u per e-mail. Daarom verzoeken wij u om uw e-mail adres in te vullen op het inschrijfformulier. Raadpleeg ook regelmatig de website van de Goudse Academie voor actuele informatie.

Facturering:

De prijs voor een dag nascholen is inclusief koffie/thee, een lunch en syllabus. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden en de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de nascholing te zijn voldaan.  Bij niet vooraf betalen kan de Goudse Academie de toegang tot de nascholing weigeren, b.v. Als er te veel deelnemers zijn. Alle kosten ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

Condities waaronder een nascholing niet door kan gaan

De Goudse Academie behoudt zich het recht voor om bij 15 of minder inschrijvingen voor een nascholing deze niet door te laten gaan. U wordt hiervan uiterlijk 1 dag van te voren per e-mail op de hoogte gebracht. Voorts is De Goudse Academie bevoegd de cursus niet door te laten gaan, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het door laten gaan van de cursus onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de cursus in redelijkheid niet van de Goudse Academie kan worden gevergd. Indien een cursus  geen doorgang kan vinden, zal er een nieuwe datum worden voorgesteld. Indien de nieuwe datum niet schikt, wordt het cursusgeld 100% gerestitueerd.

Annuleringen:

Voor annulering gelden de volgende regels:

 • Tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de nascholing kan bijna kosteloos worden geannuleerd. Het cursusgeld wordt minus € 10,00 administratiekosten gerestitueerd.
 • Bij annulering in de periode tussen twee weken en één week voor aanvang van de nascholing wordt vijftig procent van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de nascholing wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht. De Goudse Academie biedt in dat geval eenmalig de mogelijkheid om opnieuw in te schrijven voor eenzelfde nascholing op een andere datum tegen een gereduceerd tarief van vijftig procent.
 • Bij niet verschijnen van de deelnemer is het gehele cursusgeld verschuldigd.
 • Indien een deelnemer is verhinderd, kan een andere persoon, aangewezen door de verhinderde deelnemer, zijn/haar plaats innemen.
 • Het annuleren van de nascholing dient schriftelijk plaats te vinden, middels post of email.
 • Annuleren is kostenloos binnen 14 dagen na inschrijving

Vertrouwlijkheid

De Goudse Academie  doet rechtstreeks zaken met haar studenten. Het contact dat je als (potentiële) student met de  Goudse  Academie  hebt, verloopt voornamelijk per email, per telefoon of per post.

Bescherming persoonsgegevens

De Goudse Academie respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar studenten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt de Goudse Academie zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Gebruik van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door de Goudse Academie gebruikt om je gericht te informeren over onze opleidingen of daarmee samenhangende producten die voor jou interessant kunnen zijn. Stel je geen prijs (meer) op deze informatie, dan kun je dat schriftelijk kenbaar maken. Betreft het informatie per e-mail, dan kun je, je hiervoor afmelden via de afmeldlink.

Privacyverklaring

De Goudse Academie, gevestigd Dorsvloer 2 7641DZ Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marcel Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van De Goudse Academie Hij/zij is te bereiken via Marcel@goudseacademie.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Goudse Academie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@biologischpootgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Goudse Academie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling/ aanmelding
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De Goudse Academie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Goudse Academie neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Goudse Academie) tussen zit. De Goudse Academie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress / WooCommerce › Beveiligd met SSL
 • Harp administratie, en Exel › Lokale server, beveiligd met kwalitatieve wachtwoorden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Goudse Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Financiële gegevens › 7 jaar na de belasting aangifte (wettelijk bepaald)
 • Contactgegevens › 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

De Goudse Academie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Goudse Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Goudse Academie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Goudse Academie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carel@biologischpootgoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Goudse Academie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Goudse Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marcelmeijet@goudseacademie.eu

Rechten studiemateriaal:

De Goudse Academie investeert veel in goed studiemateriaal en behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het studiemateriaal. De opdrachtgever/deelnemer is niet gerechtigd materiaal waarop auteursrechten of andere rechten berusten op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. Tenzij expliciet toestemming is gegeven.

Acties:

Voor speciale acties kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden. Deze staan altijd vermeld op het inschrijfformulier of de webpagina die bij de speciale actie behoort.

Acceptatie:

Door inschrijving geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Klachten procedure  

 1. Doel klachten procedure
  Eenduidig aannemen, beoordelen en afhandelen van klachten.
 2. Betrokkenen
  Deze procedure is van toepassing op medewerkers van het secretariaat, docenten en organisatie van de goudseacademie
  De algemeen secretaris houdt toezicht.
 3. Klachten
  De klachten kunnen betrekking hebben op:
  – de inschrijving, eventuele annulering en financiële afhandeling
  – de nascholing (inhoud, accommodatie, catering).
 4. Aannemen en afhandelen van klachten
  Een klachtmelding kan worden gedaan via e-mail info@goudeseacademie.eu ter attentie van MHCT Meijer en komt bij het secretariaat binnen. Het secretariaat coördineert het zorgvuldig afhandelen van de klachtmelding. Voor de communicatie over en overdracht van gegevens met betrekking tot de klachtmelding wordt gebruik gemaakt van e-mail. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 5. Registratie van klachten
  De klachten worden geregistreerd in een klachtenregister. De e-mail correspondentie wordt gedurende 3 jaar bewaard.
 6. Beoordelen van klachten
  Een klacht over de inschrijving, eventuele annulering en financiële afhandeling wordt, indien nodig, voorgelegd aan de penningmeester. In de meeste gevallen voorzien de algemene voorwaarden in de wijze van afhandeling.
  Een klacht over de inhoud van de cursus wordt voorgelegd aan de coördinator van de betreffende nascholing.
  Een klacht over de accommodatie en/of catering wordt genoteerd en meegenomen bij de afspraken over de volgende nascholing aldaar.
 7. Afhandeling van klachten
  Een klacht wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld. Indien de afhandeling langer zal duren wordt de klachtmelder hierover geïnformeerd, met toelichting en een indicatie van de doorlooptijd.
 8. Beroepsprocedure
  Tegen de uitspraak van de klacht kan beroep worden aangetekend bij Drs A.C.F.M. Korthout, arts, email: korthout@natuurlijkbeter.com of via nader overeen te komen arbitrage tussen partijen. Zijn onafhankelijke oordeel is bindend, eventuele consequenties worden door de Goudse Academie zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Hoewel aan de inhoud van deze site de uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden.

Hieronder de bijbehorende juridische taal:

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van  de Goudse Academie 

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van onderwijs en nascholing aan onze klanten.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten lesovereenkomst, of met ons een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “klant” verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening onderwijs wordt verzorgd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, in geval van conflict is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de klant doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten, geven van onderwijs en overige werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes en bekendmaking onderwijsactiviteiten 

 1. Al onze gepubliceerde les- en cursusprogramma’s dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële klant tot het doen van een aanbod of inschrijving voor een lesactiviteit. Het cursusaanbod kan in de tijd variëren en bindt ons derhalve op geen enkele wijze. De inschrijving voor een cursus geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Cursus inschrijvingen worden door Goudse academie per mail of telefonisch aan de klant bevestigd.
 2. Het door ons gedane aanbod blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte cursus- en lesmaterialen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Het voorgaande geldt met name ook ten aanzien van les- en cursusmaterialen verzorgd door externe docenten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven opdrachtbevestiging of inschrijving voor een cursus of lesdag per mail of schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de bevestiging verzenden.
 2. De klant of cursist is aan zijn inschrijving of opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na een periode van 8 dagen na dagtekening van de inschrijving of opdrachtbevestiging; of, (indien het een mondeling verstrekte opdracht betreft) na het geven van deze opdracht.
 3. Voor annulering gelden de volgende regels:

Tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de nascholing kan bijna kosteloos worden geannuleerd. Het inschrijfgeld wordt minus € 10,00 administratiekosten gerestitueerd.

Bij annulering in de periode tussen drie weken en één week voor aanvang van de nascholing wordt vijftig procent van het inschrijfgeld in rekening gebracht.

Bij annulering binnen een week voor aanvang van de nascholing wordt het gehele inschrijfgeld in rekening gebracht. De Homeopathie Stichting biedt in dat geval eenmalig de mogelijkheid om opnieuw in te schrijven voor dezelfde nascholing op een andere datum tegen een gereduceerd tarief van vijftig procent.

Bij niet verschijnen van de deelnemer is het gehele cursusgeld verschuldigd.

Indien een deelnemer is verhinderd, kan een andere persoon, aangewezen door de verhinderde deelnemer, zijn/haar plaats innemen.

Het annuleren van de nascholing dient schriftelijk plaats te vinden.

 1. De door ons aan de klant verzonden inschrijvings- of opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen een week na dagtekening van onze opdrachtbevestiging of inschrijvingsbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen. In geval van Goudse academie geldt daarbij het gepubliceerde programma en cursusaanbod als referentie.
 2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door Goudse academie of daaraan verbonden personen binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor speciale acties kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden. Deze staan altijd vermeld op de website of het inschrijfformulier dat bij de speciale actie behoort.

Artikel 4. Prijzen 

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Door de overheid erkende cursussen, of cursussen gegeven door het bij het CRKBO ingeschreven Instituut kunnen van BTW vrijgesteld zijn.
 2. De in cursusprogramma’s, seminar aankondigingen, offertes, contracten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten, inbegrepen heffingen van overheidswege.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van de aanvang van de cursus, verhogingen in heffingen of anderszins optreden, deze verhogingen aan de klant of cursist in rekening te brengen. Ook behouden wij ons het recht voor om, in het geval veranderingen in heffingen de prijs van de cursus verhogen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat daarvoor gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen 

 1. De klant is gehouden de cursus, seminar of lesdag waarvoor is ingeschreven af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de cursus-, les- of seminarprijs te vorderen, zonder de verplichting alsnog de cursus-, les- of seminar activiteit opnieuw aan te bieden.
 2. Voor levering van onderwijsactiviteiten gelden de levertijden zoals deze in de tussen partijen gesloten overeenkomst overeengekomen zijn. Ten aanzien van cursussen, seminars of lesdagen is vastgesteld dat de levering plaats zal vinden op de gepubliceerde cursus-, les- of seminardagen. Goudse academie behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om, indien door overmacht (b.v. door het niet kunnen komen van een buitenlandse spreker of door natuurgeweld) een onderwijsactiviteit geen doorgang kan vinden, deze activiteit niet door te laten gaan waarbij de klant het recht heeft op hetzij restitutie van het betaalde cursus- of lesgeld, of zich kan inschrijven voor de uitgestelde activiteit, of mogelijkerwijze kan deelnemen als vervanging voor de gemiste activiteit aan een andere onderwijsactiviteit van Goudse academie. Indien door een gebrek aan belangstelling van klanten een onderwijsactiviteit, van welke aard dan ook, geen doorgang kan vinden, bericht Goudse academie minimaal 5 werkdagen voor de desbetreffende les-, seminar- of cursusdag aan de klant dat de activiteit geen doorgang kan vinden. Ook in dit geval heeft de klant het recht op hetzij restitutie van het betaalde cursus- of lesgeld, of de klant kan zich inschrijven voor de uitgestelde activiteit of mogelijkerwijze voor een andere onderwijsactiviteit van Goudse academie.
 3. Indien de opdracht of de cursus in gedeelten wordt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en af te rekenen.

Artikel 6. Reclame door de klant  ( zie ook artike11 klachten procedure)

 1. De klant moet met betrekking tot de in onze opdrachtbevestiging of in ons cursusaanbod aangegeven zaken rekening houden met aanpassingen en wijzigingen die de aard van de opdracht of van de cursus, lesdag of seminar niet wezenlijk aantast. Dat geldt zeker voor afwijkingen in het feitelijke les- en cursus aanbod. De door ons geleverde zaken zoals lessen, seminars en cursussen mogen dus van de omschrijving in de aanbieding afwijken indien en voorzover het gaat om cursus-inhoudelijke wijzigingen en ondergeschikte wijzigingen zoals locatie en dergelijke.
 2. Klachten van de klant die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, of inhoudelijk eenduidig onderbouwd zijn, moeten door de klant binnen drie dagen na de cursus, de les of het seminar aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief of per mail met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht.
 3. Ieder vorderingsrecht van de klant jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde cursussen, lesdagen of seminars vervalt indien:
 4. de gebreken niet binnen de in lid 1 en 2 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
 5. de klant ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 6. de klant niet actief in de cursus- les- of seminardagen heeft geparticipeerd.
 7. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde cursussen, lesdagen of seminars, zal een door ons aan te geven beroepsvereniging gevraagd worden een oordeel uit te spreken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 1. Voor adviezen, cursussen, lesdagen en seminars gelden geen andere reclame mogelijkheden als in artikel 6 aangegeven. Voor cursussen, lesdagen en seminars gelden geen specifieke garantie bepalingen anders dan dat wij gehouden zijn de contractueel overeengekomen activiteiten te verrichten.
 2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6 bestaat, uitsluitend gehouden tot –naar onze keuze-
 3. levering van vervangende zaken c.q. cursussen, lesdagen of seminars
 4. terugbetaling van het ontvangen cursus- of lesgeld aan de klant, onder gelijktijdige ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst.
 5. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds, hetgeen door degenen die ons voor aansprakelijk houden met rechtsgeldige middelen moet worden aangetoond. Wij zijn dus nimmer verantwoordelijk voor schade bij de klant of bij derden ontstaan, gerelateerd aan onze onderwijsactiviteiten.
 6. De klant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden.
 7. De Goudse academie is niet aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van activiteiten, adviezen en handelingen van mede leerlingen en docenten. Hieronder vallen ook eventuele praktische oefeningen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

 1. Door ons geleverde cursus- en lesmaterialen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant aan ons verschuldigd is.
 2. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de koper niet toegestaan lesmateriaal, en dergelijke aan derden te verkopen of ter beschikking te stellen zonder onze toestemming. Indien, met toestemming, lesmaterialen en dergelijke ten behoeve van andere partijen dan Goudse academie worden gebruikt, verplicht de klant zich een en ander van te voren met Goudse academie te overleggen en daarbij deugdelijke afspraken omtrent intellectueel eigendom en royalties met Goudse academie te maken. De klant is gehouden de verkregen gelden uit eigendomsrecht en royalties onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.
 3. Indien tengevolge van be- of verwerking door de klant ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde lesmaterialen verloren is gegaan of anderszins schade is geleden, is de klant verplicht ten aanzien van de geleden schade een met het schadebedrag overeenkomende bankgarantie te stellen.

Artikel 9. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, contant op Goudse academie te voldoen, of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Dit in het eerste geval onmiddellijk bij aanvang van de cursus-, les- of seminardag(en), in het tweede geval bij overmaking uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de cursus, de lesdag of het seminar, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling van het verschuldigde uit de overeenkomst overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wij hebben dan het recht de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Indien de klant ten aanzien van betaling in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten en onderwijsactiviteiten contante betaling voor aanvang van de onderwijsactiviteit te verlangen. Ook zijn wij dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de klant evengoed de verplichting rust tot nakomen van iedere financiële verplichting, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Bij niet nakomen van de betalingsverplichting wordt vanaf 60 dagen na factuurdatum een rentevergoeding gerekend van de wettelijke rente plus 2 %, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de klant/debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van vijftig euro, alles exclusief omzetbelasting.
 4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien in de financiële positie van klant na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der onderwijsactiviteiten een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 6. Wij kunnen onze vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar keuze.

Artikel 10. Overmacht 

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Klachten procedure  (zie ook Artikel 6. Reclame door de klant)

 1. Doel klachten procedure
  Eenduidig aannemen, beoordelen en afhandelen van klachten.
 2. Betrokkenen
  Deze procedure is van toepassing op medewerkers van het secretariaat, docenten en organisatie van de goudseacademie
  De algemeen secretaris houdt toezicht.
 3. Klachten
  De klachten kunnen betrekking hebben op:
  – de inschrijving, eventuele annulering en financiële afhandeling
  – de nascholing (inhoud, accommodatie, catering).
 4. Aannemen en afhandelen van klachten
  Een klachtmelding kan worden gedaan via e-mail info@goudeseacademie.euen komt bij het secretariaat binnen. Het secretariaat coördineert het zorgvuldig afhandelen van de klachtmelding. Voor de communicatie over en overdracht van gegevens met betrekking tot de klachtmelding wordt gebruik gemaakt van e-mail. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 5. Registratie van klachten
  De klachten worden geregistreerd in een klachtenregister. De e-mail correspondentie wordt gedurende 3 jaar bewaard.
 6. Beoordelen van klachten
  Een klacht over de inschrijving, eventuele annulering en financiële afhandeling wordt, indien nodig, voorgelegd aan de penningmeester. In de meeste gevallen voorzien de algemene voorwaarden in de wijze van afhandeling.
  Een klacht over de inhoud van de cursus wordt voorgelegd aan de coördinator van de betreffende nascholing.
  Een klacht over de accommodatie en/of catering wordt genoteerd en meegenomen bij de afspraken over de volgende nascholing aldaar.
 7. Afhandeling van klachten
  Een klacht wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld. Indien de afhandeling langer zal duren wordt de klachtmelder hierover geïnformeerd, met toelichting en een indicatie van de doorlooptijd.
 8. Beroepsprocedure
  Tegen de uitspraak van de klacht kan beroep worden aangetekend bij Drs A.C.F.M. Korthout, arts, email: korthout@natuurlijkbeter.com of via nader overeen te komen arbitrage tussen partijen. Zijn onafhankelijke oordeel is bindend, eventuele consequenties worden door de Goudse Academie zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Artikel 12. Toepasselijk recht 

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 13. Geschillenbeslechting 

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte onderwijsactiviteiten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Mei 2018; Goudse academie., Wierden, Nederland. KvK51855259, BTW nr 850201500B01

tel 0546 577011   email: marcel@goudseacademie.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

77 + = 82

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.